ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รอบรั้วราชินีบูรณะ

การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงกา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองข…

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิ…

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิ…

นายรณกร ไข่นาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน…

นายณัฐพล สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่า และคณะ…

กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมั…

โครงการค่ายวิชาการ สร้างเสริมภูมิปัญญาภาษาไทย (เพลงลำตั…

มัลติมีเดีย