วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนราชินีบูรณะเป็นสถานศึกษาชั้นนำในการพัฒนากุลสตรีไทยที่มีศักยภาพ และคุณลักษณะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าประสงค์ :
1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นผู้นำในทุกด้าน มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทำงานเพื่อสังคมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน สนองต่อความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
5. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

พันธกิจ :
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นกุลสตรีไทยที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันชั้นนำมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบคุณภาพ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับองค์กร หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้เป็นกุลสตรีไทยที่มีศักยภาพและคุณลักษณะสากล พร้อมเข้าสู่ การแข่งขันในเวทีโลก
1.1. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นกุลสตรีไทย ได้แก่ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ คุณธรรม ค่านิยม กิริยามารยาทงาม สุขภาพอนามัยดี มีทักษะชีวิตและการทำงานอย่างพอเพียง และรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
1.2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการแข่งขัน ได้แก่ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและการมีทักษะชีวิต
1.3 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ได้แก่ การรักนวลสงวนตัว ความกตัญญูกตเวที ความเพียรพยายาม มีวินัย ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและการเข้าสังคมได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใน
การแสวงหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ และแสดงศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงโครงสร้างและปรัชญาของหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความต้องการของผู้เรียน และชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้มาตรฐานสากล
2.2 จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นโครงการ และการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็ม
2.3 จัดทำแผนการวัดประเมินผลและสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
3.1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
3.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงการ และจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
3.3 จัดกลุ่มครูเพื่อร่วมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC)
3.4 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานเชิงคุณภาพ และการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน
4.1 จัดโครงสร้างการบริหารงานเชิงระบบ มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และการนิเทศอย่างเป็นระบบ
4.2 กำหนดค่าเป้าหมาย และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานในทุกสายงาน
4.3 จัดการประเมิน ทบทวน และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายการศึกษาจากองค์กรหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ในการสร้างพลัง และผสานความร่วมมือทางการศึกษา อีกทั้งระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.1 เตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับองค์การและหน่วยงานภายนอก
5.2 เตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร การเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
5.3 เตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร การเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม พร้อมความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ (คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐสุด)

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะมีความเป็นกุลสตรี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรม

ค่านิยมโรงเรียนราชินีบูรณะ : RACHENEES มีความหมาย ดังนี้
R : Responsibility รับผิดชอบ
A : Altruism เสียสละ
C : Cooperation ร่วมมือ
H : Honest ซื่อสัตย์
I : Integrity มีคุณธรรม
N : Native wisdom ภูมิปัญญาท้องถิ่น
E: Eager กระตือรือร้น
E : Efficient มีประสิทธิภาพ
S : Senior เคารพอาวุโส

วัฒนธรรมองค์องค์กร
สืบสานพระราชปณิธาน สมานสามัคคี ส่งเสริมความเป็นกุลสตรี มีความรักในองค์กร