วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนราชินีบูรณะเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนากุลสตรีไทยในระดับมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ :
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นกุลสตรีไทยที่มีศักยภาพ มีความความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม และคุณลักษณะสากล และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พร้อมเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรชั้นนำเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และเสริมสร้างโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบการบริหารทุกฝ่าย และการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับองค์กร หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ :
1. นักเรียนเป็นกุลสตรีที่มีศักยภาพด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำในทุกด้าน มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทำงานเพื่อสังคมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
3. ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นครูมืออาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพทุกฝ่าย มีการกระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
5. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นกุลสตรีที่มีศักยภาพ และคุณลักษณะสากล พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติ และนานาชาติโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ และแสดงศักยภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู บุคลากรให้เป็นนครูมืออาชีพ และมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารงานเชิงคุณภาพทุกฝ่าย และการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน
5. พัฒนาเครือข่ายการศึกษาจากองค์กร หน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการสร้างพลัง และผสานความร่วมมือทางการศึกษา อีกทั้งระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและเป็นกุลสตรีไทยที่มีศักยภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๔. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
๕. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพื่อการกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม พร้อมความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ (คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐสุด)

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะมีความเป็นกุลสตรี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรม

ค่านิยมโรงเรียนราชินีบูรณะ : RACHENEES มีความหมาย ดังนี้
R : Responsibility รับผิดชอบ
A : Altruism เสียสละ
C : Cooperation ร่วมมือ
H : Honest ซื่อสัตย์
I : Integrity มีคุณธรรม
N : Native wisdom ภูมิปัญญาท้องถิ่น
E: Eager กระตือรือร้น
E : Efficient มีประสิทธิภาพ
S : Senior เคารพอาวุโส

วัฒนธรรมองค์องค์กร
สืบสานพระราชปณิธาน สมานสามัคคี ส่งเสริมความเป็นกุลสตรี มีความรักในองค์กร