การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วด้วยภาษาไทยมาตรฐาน รายวิชา ท32101 ภาษาไทย โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วด้วยภาษาไทยมาตรฐาน รายวิชา ท32101 ภาษาไทย โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วด้วยภาษาไทยมาตรฐาน รายวิชา ท32101 ภาษาไทย โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกที่นี่