บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส32203 อาเซียนศึกษา ตามหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)