ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน จากอดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ภาพชื่อผู้บริหารดำรงตำแหน่ง
1นางไปล่ วิศาลดรุณกร1 พฤศจิกายน 2457
2นางหว่าง ธนากรภักดี5 มีนาคม 2462
3นางพิมเสน ฉัตรกุล ณ อยุธยา19 มีนาคม 2463
4นางไปล่ วิศาลดรุณกร1 มิถุนายน 2466
5นางสาวอาภรณ์ คชเสนี1 มิถุนายน 2485
6นางสาวสุภาพ พลจันท28 พฤษภาคม 2486
7นางสาวระเบียบ ลิมอักษร10 มิถุนายน 2489
8นางสาวสาคร เทวาหุดี28 พฤษภาคม 2495
9นางสาวพะเยีย อุทยานิน1 เมษายน 2513
10นางจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์1 ตุลาคม 2518
11นางปราณีต โกมารกุล ณ นคร30 กันยายน 2520
12นางอำนวยพร กาญจนวงษ์1 ตุลาคม 2521
13นางอาภา อุดมรัตน์1 ตุลาคม 2522
14นางสาวยุพิน ดุษิยามี1 ตุลาคม 2523
15นางสาววิมล สุวรรณเวลา1 ตุลาคม 2536
16นางสิริยุพา ศกุนตะเสฐียร12 ตุลาคม 2543
17นายวรพจน์ นาคนคร1 ตุลาคม 2547
18นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์18 ธันวาคม 2550
19นายสุริยา ชิณณะพงศ์2 พฤศจิกายน 2559
20ว่าที่ ร.ต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ปัจจุบัน