คณะผู้บริหารโรงเรียน


ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel: 034 258345 ต่อ 107
Email: petrattamaporn_oo@hotmail.com

นางสาวอาภามาส นิโกรธา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Tel: 034 258345 ต่อ 103
Email: giftzyjang@gmail.com

นางเบญญภา พุทธรักษา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

Tel: 034 258345 ต่อ 106
Email: benyapha@rn.ac.th

นางจินดา จันทร์อุบล

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel: 034 258345 ต่อ 101
Email: jinda@rn.ac.th

นายรณกร ไข่นาค

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

Tel: 034 258345 ต่อ 109
Email: ronnakorn001@gmail.com

นายสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Tel: 034 258345 ต่อ 103
Email: surawut@rn.ac.th

นางอุไรรัตน์ เอี่ยมสอาด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

Tel: 034 258345 ต่อ 102
Email: uarirut@rn.ac.th

นายบุญส่ง จูยืนยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel: 034 258345 ต่อ 105
Email: b.SONG3848@gmail.com

นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

Tel: 034 258345 ต่อ 104
Email: CHANG_NOY@hotmail.com

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์กุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายเเผนเเละวิจัย

Tel: 034 258345 ต่อ 125
Email: thamtipsakul4@gmail.com