คณะผู้บริหารโรงเรียน


ว่าที่ ร.ต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวิจิตรา ตะโกพร
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ