คณะผู้บริหารโรงเรียน

 
ว่าที่ ร.ต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นายรณกร ไข่นาค
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอาภามาส นิโกรธา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายบุญส่ง จูยืนยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิจิตรา ตะโกพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผน และวิจัย

นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรนุช เอกจริยกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ