คณะผู้บริหารโรงเรียน

 
ว่าที่ ร.ต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  

นางสาวอาภามาส นิโกรธา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายรณกร ไข่นาค
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางจินดา จันทร์อุบล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบุญส่ง จูยืนยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิจิตรา ตะโกพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผน และวิจัย

นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรนุช เอกจริยกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ