คณะผู้บริหารโรงเรียน


ว่าที่ ร.ต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญส่ง จูยืนยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิจิตรา ตะโกพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผน และวิจัย

นางทสมา เอนกนันท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

Hits: 0