รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พระรัตนตรัยส่องสว่าง นำทางชีวิต” รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พระรัตนตรัยส่องสว่าง นำทางชีวิต” รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พระรัตนตรัยส่องสว่าง นำทางชีวิต” 
รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 


คลิกอ่าน พระรัตนตรัยส่องสว่าง นำทางชีวิต เรื่อง “จิตดีถึงพระพุทธ”