นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA SCIENCE 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ หมื่นสุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการ Sakura Science 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 2 3 8