การประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ipst_800
นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 30 ปี โรตารีนครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม