การตรวจสุขภาพและทดสอบสรรถภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจสุขภาพและทดสอบสรรถภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจสุขภาพและทดสอบสรรถภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประจำปีการศึกษา 2559

ทำการตรวจสุขภาพในวันที่ 29-30 มิถุนายนและวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
และทดสอบสรรถภาพในวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารพลศึกษา หอประชุม 2 และลานโดมอเนกประสงค์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง