การอบรม Google Apps for Education

การอบรม Google Apps for Education

Google Apps Logo New

+ วันนี้ที่ 14 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการอบรมภายใน “Google Apps for Education” ให้กับครูในกลุ่มสาระ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (ยกเว้น “เกรียงไกร” ครูผู้ดูแลหลักเว็บไซต์โรงเรียน และครูผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มากมาย !) … ขอให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ … ตอนนี้ลองไปดูคลิป What is Google Apps for Education ? กัน และคลิปต่อเนื่องกันดีกว่า :https://www.youtube.com/watch?v=BiWP_C7CX78 หรือที่ :https://www.youtube.com/watch?v=OAfzcYWh5Gg หรือที่ :https://www.youtube.com/watch?v=uXFUl0KcIkA / นอกจากนี้ หากพอมีเวลา อยากเชิญชวนไปดูสื่อการเรียนการสอนทีมีอยู่ออนไลน์ : ภาษาฝรั่งเศส ที่ http://www.rachineeburana.net/francais /ภาษาญี่ปุ่นที่ http://www.rn.ac.th/japanese