ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสริยาภรณ์ เขียววิลัย ชั้นม.4/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสริยาภรณ์ เขียววิลัย ชั้นม.4/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสริยาภรณ์ เขียววิลัย ชั้นม.4/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ผู้สรุปความรู้ ครูวัชรพันธ์ ทองจันทา ครูธนะ จิตต์กระจ่าง ครูพัชรมัย นิ่มละออ ผู้ประสานงาน ครูวุฒิกร อ๋องมณี และครูสิริพร รัตนมุง