ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแสงแข สุขสอาด ชั้นม.2/1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแสงแข สุขสอาด ชั้นม.2/1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแสงแข สุขสอาด ชั้นม.2/1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ผู้ฝึกซ้อม ครูณัฐพร สุวรรณคำ ผู้ประสานงาน ครูวุฒิกร อ๋องมณี ครูณัฐกานต์ลิมปิจักร์ และครูสิริพร รัตนมุง