ขอแสดงความยินดีกับนายฐานันตร์ เจริญศักดิ์ธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ครูผู้นำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน”

ขอแสดงความยินดีกับนายฐานันตร์ เจริญศักดิ์ธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ครูผู้นำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน”

ขอแสดงความยินดีกับนายฐานันตร์ เจริญศักดิ์ธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ครูผู้นำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน” ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม