ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจารุภา ทุ่งศรีแก้ว นางสาวจิตรลดา เข็มทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวณัฐกมล ปัญญางาม นางสาวธนิษฐา ตันติวนิช และนางสาวลักษิกา โลหิตพินทุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ฝึกซ้อม ครูปัญญา ไขสี นางประวิตา ษรบัณฑิต นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์ นางสาวกนกวรรณ มั่งมี นางสาวนลินรัตน์ เปรมชัยศรี และนายศุภณัฐ จันทพิศมิตร