ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลลิตา วงศ์สุวัฒน์ ชั้น ม.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5 ฝึกซ้อมโดย ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์