ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนวมณ ห้วยหงษ์ทอง และนางสาวกชพร สุขสอาด นักเรียนชั้นม.5/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับประเทศ ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ฝึกซ้อมโดย ครูวรรณธมล บุตรดี และนายพัทธนันท์ ธีรธนาสิทธิชัย