ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ RMUTR Open House 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ RMUTR Open House 2024

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธมนวรรณ จันทร์หอม ม.5/4 และนางสาววรนุช เปรื่องกระบิน ม.5/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ RMUTR Open House 2024 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา นุ่มวงษ์