รายชื่อกิจกรรมชุมนุมและขั้นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมและขั้นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม
1. นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนของนักเรียนในใบสมัครทั้ง 3 ส่วน
2. ไปยังสถานที่นัดหมาย ในวันและเวลาตามประกาศ
( กิจกรรมที่รับสมัครแบบออนไลน์ให้กดเข้าลิงค์ในวันที่รับสมัคร)
3. ยื่นใบสมัครกับครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม
4. ครูผู้สอนลงชื่อรับรองการสมัครในใบสมัครทั้ง 3 ส่วน
5. นักเรียนรับใบสมัครส่วนที่ 3 คืนจากครูผู้สอนนำส่งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเป็นหลักฐาน
6.สมัครให้เสร็จสิ้นและไม่อนุญาตให้ย้ายกิจกรรม ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2566
ดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hsvcGWXg_tFRNbvgIzo95jd61ao7qBixKgitfO3jL4g/edit?usp=sharing