ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ