ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “ยุวชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “ยุวชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นยุวชนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “ยุวชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566