ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรือง นางสาวกัลยกร วิเชียรกุล และนางสาวสุชาวดี ภู่พูลเพียร นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูวรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ และครูสุทธาทินี ศรีสมุทร