ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชัญญา จิตรใจเย็น นางสาวธมลวรรณ น้อยหลวงชัย และนางสาวภัทราพร ขำสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูวรรณธมล บุตรดี และครูกันต์กมล หินทอง