ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ประธานสภานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ Young Smart: “Young ทำดี” ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ประธานสภานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ Young Smart: “Young ทำดี” ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ Young Smart: “Young ทำดี” ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทเยาวชน ดำเนินกิจกรรมโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล