อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2566