ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมและตอบรับให้ตีพิมพ์ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์กรณีแอปพลิเคชั่นติ๊กต็อก (TikTok) “

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมและตอบรับให้ตีพิมพ์ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์กรณีแอปพลิเคชั่นติ๊กต็อก (TikTok) “

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมและตอบรับให้ตีพิมพ์ในผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์กรณีแอปพลิเคชั่นติ๊กต็อก (TikTok) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม” ในวารสารครุสีมา ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “Karu Sima Journal” ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2566 คณะผู้วิจัย นางสาวอมรรัตน์ เครือวัลย์, นางสาวกัลยกร สายยืนยง, นางสาวณัฐวรรณ วรรณโภคิน, นางสาวศิริยากร นิ่มนวล และนางสาวสิรัญญา โหละยะวงศ์  ครูที่ปรึกษางานวิจัย : ครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา