ขอแสดงควมยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ Obec Award และรางวัลคุรุสดุดี งานวันครู ครั้งที่ 67

ขอแสดงควมยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ Obec Award และรางวัลคุรุสดุดี งานวันครู ครั้งที่ 67

ขอแสดงควมยินดีกับนางศิริลักษณ์ ชินช่งจู นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ นายภัทรพล วรรณารุณ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ Obec Award และนางสาวสิริพร รัตนมุง ได้รับรางวัลคุรุสดุดี งานวันครู ครั้งที่ 67 พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teacher’s Power is the Heart of Tranforming the Educational Quality วันที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง