การอบรมเขียนกิจกรรม/โครงการ และ การเขียนรายงานกิจกรรม/โครงการ

การอบรมเขียนกิจกรรม/โครงการ และ การเขียนรายงานกิจกรรม/โครงการ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มนโยบายแผนและวิจัย จัดอบรม การอบรมเขียนกิจกรรม/โครงการ และ การเขียนรายงานกิจกรรม/โครงการ ณ ห้อง ๒๒๔ วิทยากร โดย ครูนารีรัตน์ รัตนทรงศรี หัวหน้างานแผนงาน ฯ และครูปุณรดา นิพิวรรณ์ หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล