ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 43 ปี