ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ดำเนินงานโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล