ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในการประชุมสัมมนาวิชาการฯและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร