การนําเสนอผลงานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2565

การนําเสนอผลงานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2565

การนําเสนอผลงานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2565 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก การคัดเลือกรอบที่ 2 การประเมินเชิงประจักษ์ (รูปแบบออนไลน์) มีนายวิทยา อรุณแสงฉาน ผอ.สพม.สมุทรปราการ เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วยนางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี นางสาวยุพา จันทร์มิตตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 นางจันทนา โฉมศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 และนางสาวธนวัลย์ ปิติสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินฯ