ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมันได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมันได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชุติมณฑน์ กิจประยูร และนางสาววิพาดา สมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาเยอรมัน
และ นางสาวฟ้าใส อติธนานันท์ นางสาวณีรนุช แก้วสกุล และ นางสาวนัฐฌานันท์ สุนทรพรนาวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคลิปวิดีโอเล่านิทานภาษาเยอรมัน ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ภาคกลาง โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยมีนางสาวณัฐณิชา วัฒนจินดาเลิศ เป็นผู้ฝึกซ้อม