ขอแสดงความยินดีนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน

ขอแสดงความยินดีนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน

ขอแสดงความยินดีนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นางสาวจรินธร หลิน
2. นางสาวน้ำทิพย์ ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวภัทรวี แซ่อึ๊ง
4. นางสาวอริสรา อาดนารี
5. นางสาวธัญสินี ศรีอนันต์