ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ชินช่งจู ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ชินช่งจู ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ชินช่งจู ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคกลางและตะวันออก และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติ