ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล