ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิชาการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนผ่านแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สะท้อนระดับการปฏิบัติที่คาดหวังสำหรับครู” ลงในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) นิพนธ์บทความโดย ครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล