ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับโล่รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมืออาลักษณ์ รัตนโกสินทร์ เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับโล่รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมืออาลักษณ์ รัตนโกสินทร์ เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพีระพร เบญจตานนท์ ม.4/2 ที่เข้ารับโล่รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมืออาลักษณ์ รัตนโกสินทร์ จาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 “ภาษาไทย ภาษาถิ่น ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี” จัดโดยราชบัรฑิตยสภา
ผู้ฝึกซ้อม ครูราตรี  จาตุรัส