ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิดาภา มณีมโนรถ ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนริศรา ชยธวัช