ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ กิจกรรม young smart : “young ทำดี”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ กิจกรรม young smart : “young ทำดี”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภา พระเหมา ม.2/12 และนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง ม.6/2 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ กิจกรรม young smart : “young ทำดี” จัดโดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล