ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับม.ปลาย โครงการประกวดมารยาทไทย “งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย” ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับม.ปลาย โครงการประกวดมารยาทไทย “งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย” ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ บุบผา ม.5/8 นาวสาวธนพร ทรรศนสฤษดิ์ ม.5/11 นางสาวฐิรญา จินดารัตน์ ม.6/9 และนางสาวรพีพรรณ รัศมีสุขสรร ม.6/14 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท ในการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดมารยาทไทย “งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย” ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จ.นครปฐม
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูสุภาวดี บุณยะมาน และครูศุกร์นิมิต อินทร์แก้ว