ประกาศโรงเรียนราชินีบูรณะ เรื่อง การปิดเรียนเพื่อกิจกรรมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน