ขอแสดงความยินดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวารสารครุสีมา

ขอแสดงความยินดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวารสารครุสีมา

ขอแสดงความยินดีกับงานวิจัยสถาบันและนโยบายทางการศึกษา กลุ่มนโยบาย แผนและวิจัย ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมติววิชาสามัญของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในวารสารครุสีมา Karu Sima Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) คณะผู้วิจัย: ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่, ครูกนกวรรณ มั่งมี, ครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล และนางสาวชโลธร เทพจินดา