การประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

การประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

ประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2565
**สีเสื้อเปลี่ยนไปตามคณะสีของแต่ละห้องเรียน เช่น สีม่วง สีเขียว สีหลือง สีแดง
โปรดเลือกแบบเสื้อที่ต้องการคนละ 1 แบบ 1 ครั้งเท่านั้น