ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปีพุทธศักราช 2565