ประกาศ การปิดเรียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Pfizer เข็มที่ 3)