ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัล “ความประพฤติดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัล “ความประพฤติดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2 และนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง ชั้น ม.6/2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัล “ความประพฤติดี” ประจำปี 2565