ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปีงบประมาณ 2565 กระทรวงวัฒนธรรม