การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะต้นน้ำ) จุดที่ 10 โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะต้นน้ำ) จุดที่ 10 โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะต้นน้ำ) จุดที่ 10 โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะกล่าวรายงานเปิดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ