ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย “

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย “

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.5/2 เป็นผู้มีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย “ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ฝึกซ้อมโดย ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์